Kanalhusen Vi söker fastigheter Nyheter

Kvalitetspolicy - Med Bästa Ambition

Med vårt kvalitetsledningssystem som grund, baserat på internationella standarden SS-EN ISO 9001, siktar vi alltid mot nollfel och bedriver målinriktat arbete för ständiga förbättringar.
Självklart uppfyller vi alltid våra åtaganden samtidigt som vi söker tillföra kreativa lösningar under åtagandets gång.

 

Miljöpolicy - Miljö Behöver Ansvar

Vårt miljöledningssystem är baserat på internationella standarden SS-EN ISO 14001 samt ori-enterat till EU:s förordning EMAS.
Vi letar ständigt efter metoder, hjälpmedel och utrustningar som belastar miljön så lite som möjligt. För att uppmuntra detta delar vi årligen ut ett miljöpris till den arbetsplats som under året utfört bästa miljöarbetet.

 

Arbetsmiljöpolicy - Med Bästa Arbetsmiljö

Att ha snyggt och prydligt på arbetsplatsen är en bra början. Såväl arbetsplatsen som den färdiga produkten skall vara säker.
Det tillgodoses genom våra riskanalyser som utarbetas enligt vårt system för systematiskt arbetsmiljöarbete vilket överensstämmer med Arbetsmiljö-verkets intentioner i AFS 2001:1 och 2003:4.